Thanksgiving Break (West Lafayette)

Wednesday, November 27, 2013 (All day) to Friday, November 29, 2013 (All day)

No Classes Nov. 27.

University holidays Nov. 28-29.