Thanksgiving Break (West Lafayette)

Wednesday, November 27, 2013 (All day) to Friday, November 29, 2013 (All day)

Wednesday, November 27, 2013 (All day) to Friday, November 29, 2013 (All day)

No Classes Nov. 27.

University holidays Nov. 28-29.